កាលបរិច្ឆេទ​ : Saturday,18 January 2020 | ហ្វេសបុក : ABC Bakery Cambodia អ៊ីម៉ែល : abcbakerycambodia@yahoo.com | លេខទូរសព្ទ័ : 023 21 00 33
ភាសាខ្មែរ ភាសាអង់គ្លេស
ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន​